• Media Valley

  Cluster van digitale

  content creatie

 • De as Amsterdam - Hilversum - Utrecht vormt hét ecosysteem van mediabedrijven en economisch kerngebied van regionale, nationale en internationale betekenis. De Media Valley vormt een sterk landelijk cluster van digitale content creatie dat vooroploopt in de technologische en digitale veranderingen. De regio Gooi en Vechtstreek vormt hierbinnen een essentiële schakel en is een uitnodigende omgeving om in triple helix verband maatschappelijke en economische uitdagingen aan te gaan. Een belangrijke ambitie en doelstelling is het opzetten van een gedeelde sectorbrede aanpak, via een triple helix organisatie die kan faciliteren in het uitzetten van een ontwikkelkoers en de slagkracht heeft om opvolging te geven aan de door de industrie zelf opgestelde agenda.

   

  De Regio Gooi en Vechtstreek heeft, ondersteund door de provincies Noord-Holland en Utrecht, diverse Economic Boards en een groot aantal bedrijven en kennisinstellingen een Regiodeal ingediend in Den Haag. Hiermee doet zij een dringend beroep op het Kabinet om de grote uitdagingen die de digitale content industrie in de Regio Gooi en Vechtstreek en de Media Valley heeft mee op te pakken.

  Er ligt een vier-jarig programma van 35 Mio euro dat is opgesteld met een groot aantal stakeholders. We zetten in op een impuls op het vlak van talent en innovatie ontwikkeling, verbetering van het vestigingsklimaat en versterking van de promotie en acquisitie.

   

  Dit gaat er toe leiden dat:

  • Er een sterk cluster van de Nederlandse media-industrie komt, gericht op kennisuitwisseling en innovatie versnelling in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten, opleidingen en overheden
  • De kracht van de digitale creatieve industrie wordt ingezet bij de grote maatschappelijke uitdagingen (cross-overs).
  • De grote verdienpotentie van de industrie ook op het internationale niveau resultaten gaat opleveren.
  • Een gezonde media-industrie van waarde blijft voor de Nederlandse identiteit en het informeren van de Nederlandse bevolking.
  • Er een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijft, waarvan de doorontwikkeling van het Media Park naar een campus achtige omgeving een belangrijk onderdeel uitmaakt.

  Hieronder vindt u (in pdf):

  • Aanmelding deal: de ingediende tekst van de Regional en apart het bijlagenpakket
  • De onderliggende onderzoeksrapportages van PWC en NEO.