• Oproep aan het kabinet

  Aan het kabinet,

   

  Onze maatschappij is in verandering. Digitalisering versnelt dit proces op alle fronten. Als bedrijven en organisaties in de digitale creatieve industrie zit digitalisering in ons DNA en omarmen we deze digitale transitie als onze professie. In Nederland lopen we daarin voorop en gaan de ontwikkelingen harder dan in ons omringende landen. Dankzij onze digitale infrastructuur, onze open cultuur en snelle adoptie van nieuwe oplossingen zijn we uitgegroeid tot het ideale testland.

   

  Als bedrijven en organisaties in de Digitale Creatieve Industrie roepen wij u daarom op ons te helpen versnellen om onze positie internationaal uit te bouwen en nationaal bredere impact te genereren.

  Wij stellen voor expliciet een passage op te nemen in het regeerakkoord met de volgende strekking:

   

  “Het kabinet wil met de Creatieve Industrie een extra impuls geven om de digitale transitie van onze maatschappij en bedrijfsleven te versnellen en de positie van Nederland als internationale voorloper verder uit te bouwen. Het kabinet neemt stimuleringsmaatregelen in de ordegrootte van 200 miljoen op het gebied van economie, innovatie en talent, ondersteund door passende wet- en regelgeving.”

   

  In aanvulling op de voorstellen die vanuit de wereld van journalistiek, van cultuur en Startup Delta zijn en worden gedaan, kiezen wij voor het perspectief van economie en innovatie, talent en ondersteunende wet- en regelgeving. Wij vragen uw steun voor de volgende maatregelen:

  1. Maatregelen

    

   1. Creëer ruimte voor innovatie en experiment in opdrachtgeverschap en aanbesteding door overheden zelf, in het begeleiden van startups/scale-ups en broedplaatsen, in fieldlabs voor innovatie waar onderzoekers en bedrijfsleven gericht samenwerken, in wet- en regelgeving via regelluwe experimenteerregelingen rond digitale diensten.
   2. Creëer ruimte om de kleinschalige bedrijvigheid van ZZP/MKB in onze sector op te schalen in flexibele samenwerkingsvormen en netwerkorganisaties, zorg dat zij deel kunnen nemen aan grotere aanbestedingen en daag hen uit te internationaliseren bijvoorbeeld door een soort WBSO voor export: een generiek toegankelijke incentive voor kleine bedrijven die willen exporteren naar het buitenland.
   3. Neem maatregelen om te voorkomen dat Nederland van vrijhandelsland verwordt tot wingewest van internationale online platforms als Google, Facebook, Amazon en Apple, bijvoorbeeld door diensten te belasten in het land waar de omzet wordt gemaakt en door internationale platforms te laten investeren in lokale producties. Dit laatste kan ook door een heffing op distributie in Nederland van internationale content. Die opbrengst wordt vervolgens besteed aan in Nederland geproduceerde content.
   4. Creëer een digitaal productiefonds vanuit cultuur-, media- en innovatiebeleid gericht op het (co)financieren van producties waarin media, cultuur en innovatie worden verbonden in de ordegrootte van 200 miljoen Euro, additioneel gefinancierd bovenop de bestaande mediabegroting. Maak dit tot een pluriformiteitsfonds gericht op brede projecten en producties die niet gebonden wordt aan één gatekeeper en toegankelijk voor een breed scala van creatieve makers van diensten, content en programma’s.
   5. Voer geen verdere bezuinigingen door op de mediabegroting voor de publieke omroep. Publieke omroep is één van de motoren in onze sector en heeft in het verleden een voortrekkersrol vervult bij digitale ontwikkelingen, ook op cultureel en maatschappelijk gebied. (Verdere) bezuinigingen en beperkende wetgeving roept deze rol een halt toe.
   6. Organiserend vermogen vanuit de regio is nodig en leidend om direct en krachtig in te spelen op de regionaal-economische opgaven (zoals eerder bepleit in het rapport Maak verschil). Stimuleer handelend vermogen en regie vanuit samenwerking in de regio. Richt die versterking van innovatie door samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
   7. In een tijd van veel digitaal aanbod, veel keuze en verregaande globalisering is de autoriteit van professionals niet meer vanzelfsprekend. Een hernieuwd repertoire aan gidsfuncties, communicatie- en onderwijsvormen is nodig in de context van onder meer een leven lang leren, mobiel leren, de opmars van MOOCs, serious games. Veranker daarom mediawijsheid en (digitale) creativiteit structureel in ons onderwijssysteem van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. De traditionele structuur van kennisvakken sluit onvoldoende aan op de behoefte aan het ontwikkelen van 21st Century Skills, zoals digitale geletterdheid, samenwerking, flexibiliteit en creativiteit. Uitgangspunten die bij de verandering van de Nederlandse arbeidsmarkt en economie van belang zijn (zoals ook bepleit door de SER in de werkagenda Mens & digitale technologie: samen aan het werk).
   8. Stimuleer structurele samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven gericht op kortcyclische innovatie en toegepast onderzoek, bijvoorbeeld door iedere HBO-instelling een Fieldlab voor digitale creativiteit en ondernemerschap te laten vullen. Het geheel van Fieldlabs vormt samen één nationaal topinstituut van toegepaste creativiteit gericht op de digitale transformatie van onze samenleving onder leiding van een Industry Board. Laat dit uitgroeien tot een instituut met internationale opzet en van internationale faam vergelijkbaar met MIT, te beginnen rond de thema’s media en data.
   9. Bouw internationale aantrekkingskracht uit van de metropoolregio Amsterdam vanuit de lange traditie van Creativiteit, Innovativiteit en Handelsgeest gebaseerd op respect, vrijheid, openheid en pluriformiteit. In tijden van toenemende protectionisme is een vrijhaven als Amsterdam voor talent aantrekkelijker dan ooit. Creëer de noodzakelijke randvoorwaarden voor het aantrekken van talent door handhaving van de expat-regeling, groeiruimte voor (meer) internationale scholen en een aantrekkelijk en toegankelijk woon- en vestigingsklimaat voor internationaal talent.
   10. Blijf aantrekkelijk als vrijhaven voor innovatie door als Nederland blijvend in te zetten op principes als Privacy by Design, Netneutraliteit, pluriformiteit en vrije toegankelijkheid.
   11. Harmoniseer wetgeving (oa mediawet, telecomwet, auteursrecht) gericht op het stimuleren van exploitatie van creatieve producten, ruimte bieden aan innovatie en experiment, aan publiek-private samenwerking, waarborgen van een level playing field met inachtneming van het belang van de eindgebruiker (privacy, bescherming persoonsgegevens irt ontwikkeling van dienstverlening op maat) en waarborg brede toegankelijkheid tot publiek gemaakte content door het mogelijk maken van platformonafhankelijke mediadistributie en netneutraliteit. Organiseer de regelgeving rond de publieke omroep niet op distributievorm. De publieke omroep dient de Nederlandse burger te bereiken en die kijken niet meer altijd naar lineaire televisie. Het beperken van de mogelijkheden op “andere” platforms is niet van deze tijd.
   12. Bescherm de waarden die belangrijk zijn voor behoud van onze brede cultuur in alle pluriformiteit en diversiteit en behoud ruimte voor verslaglegging en programmering rond onze nationale identiteit. Onze culturele eigenheid en identiteit staat onder druk als internationale spelers het aanbod overnemen. Dat is niet elitair. Voetbal, schaatsen, boerenkool, roti en rijsttafel horen evengoed tot onze culturele identiteit als Rembrandt, het koninklijk huis, het Rijksmuseum of de nationale dodenherdenking.
   13. Bescherm een onafhankelijke informatievoorziening binnen onze samenleving op basis van de principes van vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en een onafhankelijk functionerende journalistiek in de strijd tegen propaganda, commerciële boodschappen en nepnieuws.
   14. Creëer een experimenteerregeling voor digitale diensten die principes als Privacy-by-Design, exploitatie van intellectueel eigendom en mediawijsheid omarmen.
   15. Versoepel aanbestedingsregels zodat kleinere, creatieve bedrijven toegang krijgen tot en mee kunnen dingen bij grote projecten.
   16. Zorg voor aanpassen van de wet DBA zodat deze aansluit op de praktijk van zelfstandigheid en flexibele inzet in onze sector, waarin tot ieders tevredenheid continue werkstromen zijn aangevuld met flexibele project- en seizoensgebonden inzet.
   17. Stimuleer internationalisering in twee richtingen: verwelkom internationaal talent en stimuleer hen zich hier te vestigen én stimuleer exportinspanningen van kleinere bedrijven.

   De brief is ondertekend door 30 initiatiefnemers namens bedrijven en organisaties uit de digitale creatieve industrie. De initiatiefnemers stellen graag ook andere bedrijven en organisaties in staat om steun voor dit initiatief kenbaar te maken via deze site.

    

   De volledige brief vindt u hier. Uw steun kunt u kenbaar maken via dit formulier.